Przedszkole 126 "Różanka", Wrocław

mapa serwisu  
przedszkole
O nas
Nasze przedszkole
Zajecia
Aktualnosci
Ekonowinki
Dla rodzicow

Edukacja ekologiczna

"Większa mądrość znajduje się w przyrodzie niż w książkach."
Bernard Clairvaux

Nasze przedszkole jest placówką o profilu ekologicznym. Oznacza to, że w swoich działaniach dydaktyczno-wychowawczych staramy się w szeroki sposób przybliżyć dzieciom, jak również najbliższemu środowisku społecznemu, tę tematykę.

CELE EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU:
(opracowane na podstawie książki G. Kutyłowskiej "Ekologia w przedszkolu".

 1. Uświadomienie, że życie bez kontaktu z przyrodą jest niemożliwe. Wszystko, co jest potrzebne człowiekowi do życia, czerpie on ze środowiska.
 2. Wyposażenie w wiedzę dotycząca budowy i czynności życiowych organizmów żywych oraz ich związków ze środowiskiem.
 3. Pogłębianie wiadomości na temat roślin i zwierząt żyjących na Ziemi.
 4. Uświadamianie, że każda istota żywa ma prawo do godnego życia.
 5. Kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody.
 6. Kształtowanie umiejętności racjonalnego korzystania z odnawialnych i nieodnawialnych zasobów przyrody.
 7. Wprowadzanie czystych technologii i racjonalnego wykorzystywania zasobów przyrody oraz utylizacji odpadów.
 8. Kształtowanie własnego "ja" w harmonii ze środowiskiem.
 9. Rozwijanie aktywnych form wypoczynku na łonie natury.
 10. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.

TREŚCI EDUKACJI EKOLOGICZNEJ WG PROGRAMU


 1. Nabywanie wiedzy o świecie przyrody poprzez inicjowanie samodzielnych działań dzieci w naturalnym środowisku, eksperymentowanie, badanie, oglądanie albumów i różnorodnych eksponatów przyrodniczych. Organizowanie celowych obserwacji, zabaw dydaktycznych, tematycznych i twórczych, umożliwiających dziecku poznanie świata roślin i zwierząt w różnych porach roku.
  • Gromadzenie różnych okazów przyrodniczych w kąciku przyrody.
  • Rozróżnianie i nazywanie różnych ekosystemów.
  • Znajomość znaczenia roślin dla człowieka.
  • Rozróżnianie i nazywanie części roślin.
  • Ukazywanie i wyjaśnianie roli zwierząt w życiu człowieka.
  • Dostrzeganie niszczącej siły przyrody.
  • Respektowanie sił natury.
 2. Organizowanie dzieciom obserwacji pogody i zjawisk atmosferycznych w różnych porach roku poprzez zorganizowanie "laboratorium meteorologicznego", notowanie spostrzeżeń, prowadzenie kalendarza pogody, oglądanie programów telewizyjnych, filmów dydaktycznych itp.
  • Znajomość czynników mających wpływ na pogodę i narzędzi do ich pomiaru.
  • Wiązanie określonych zjawisk przyrodniczych i atmosferycznych z porą roku.
 3. Pomaganie dzieciom w poznawaniu przyrody nieożywionej poprzez inicjowanie samodzielnych zabaw i działań twórczych dzieci w "laboratorium badawczym" i kąciku przyrody, eksperymentowanie i wspólne obserwowanie z wykorzystaniem mikroskopów, lup, lusterek itp.
  • Znajomość czterech żywiołów przyrody.
  • Znajomość zasad krążenia wody w przyrodzie.
  • Omawianie znaczenia Słońca i Księżyca, wyjaśnianie następstw pór roku, dni i nocy na Ziemi.
 4. Kształtowanie zachowań proekologicznych w kontakcie ze środowiskiem przyrodniczym poprzez literaturę, film, zabawy badawcze i hodowlane.
  • Interesowanie się najbliższym środowiskiem przyrodniczym i szanowanie zieleńców, kwietników, drzew, opieka nad ptakami.
  • Zwracanie uwagi podczas spacerów na zanieczyszczenia środowiska odpadami. Wrzucanie śmieci do pojemników na to przeznaczonych.
  • Oszczędne gospodarowanie materiałami przyrodniczymi.
  • Znajomość przyczyn zanieczyszczenia środowiska naturalnego.
  • Dowiadywanie się o idei ruchu ekologicznego i działań ludzi dorosłych zmierzających do ochrony środowiska. Rozumienie, że człowiek jest częścią przyrody i bez niej nie może żyć.
  • Organizowanie i branie czynnego udziału w akcjach propagujących idee ekologiczne, np. wykonywanie prac plastycznych, plakatów, tworzenie wystawek ekologicznych, branie udziału w konkursach ekologicznych, włączanie się w akcję "Sprzątanie świata".przedszkole
(c) Przedszkole Rozanka 2004-2005   przedszkole   :   kontakt   :   katalog stron